ТЭТГЭВЭР ТЭТГЭМЖ

1. Малчдын тэтгэвэрт гарах насыг наашлуулж болохгүй юу?

2. Тэтгэврийн зөрүү их байна. Энэ зөрүүг арилгаж болохгүй юу?

4. Ажилгүйдлийн тэтгэмжийг ажилгүй хүн бүр авах уу?

5. Хөдөлмөрийн чадвар нөхөн сэргээх төлбөрийг ямар тохиолдолд хаанаас авах вэ?

6. Өндөр насны тэтгэврийг ямар аргачлалаар бодож тогтоодог вэ?