ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ
ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН МЭДЭЭЛЭЛ