The Authority For Fair Competition And Consumer Protection

 Монгол улсын зах зээлд чөлөөт өрсөлдөөний эрүүл орчныг бүрдүүлж, шударга нээлттэй зах зээлийг бий болгох, улмаар эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, эцсийн дүндээ нийгмийн сайн сайхан байдлыг дээшлүүлэхэд оршино.

Government agencies news