ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР, ТҮҮНИЙ БҮТЦИЙН НЭГЖ, ГҮЙЦЭТГЭХ ЧИГ ҮҮРЭГ,

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТАН, ХОЛБОГДОХ УТАСНЫ ДУГААР

/Гаалийн байгууллагаар үйлчлүүлэгч та доорхи утасны дугаараар холбогдох боломжтой/

ГЕГ-ЫН ГАЗАР, ХЭЛТЭС

ЧИГ ҮҮРЭГ

ӨРӨӨНИЙ УТАС


ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

Газрын дарга

О. ДАВААСҮРЭН

350057


ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС

Төрийн захиргааны удирдлагаар хангах, гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны үр ашиг, үр нөлөөг дээшлүүлэх, тайлагнах, хариуцлага тооцох үйл ажиллагааг зохион байгуулах, ГЕГ-ын удирдлагаас шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх, хүний нөөцийн зохистой бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх, гаалийн ажилтны үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх, ажиллагсадын эрүүл мэнд, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хэлтсийн дарга

Б. ОЮУНДЭЛГЭР

350058


ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС

Гаалийн байгууллагын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг гаалийн бодлого, тэргүүлэхчиглэл, стратегитай уялдууланхөгжүүлж, өргөжүүлэх үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хэлтсийн дарга

Н. ӨНӨРЦЭЦЭГ

350064


ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

Гаалийн хууль тогтоомж, эрх зүйн актуудыг Монгол Улсын болон олон улсын гэрээний хэм хэмжээтэй нийцүүлэн боловсронгуй болгож, уялдаа холбоог хангах санал боловсруулах, олон улсын гэрээний хэрэгжилтийг хангах замаар гаалийн эрх зүйн нэгдсэн орчинг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, гаалийн үйлчилгээг олон нийтэд ил тод, нээлттэй хүргэх тогтолцоог бүрдүүлэх, гааль-бизнесийн түншлэлийг хөгжүүлэх, гаалийн хууль, тогтоомжийг сурталчлах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хэлтсийн дарга

Ч.ЭНХЭЭ

354202


ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

Гаалийн бодлогын хэрэгжилтийн мэдээлэл, үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод хяналтын ажлыг зохион байгуулах, төсөл, хөтөлбөр, бодлого, зорилтын хэрэгжилт, үр дүнг судалж үнэлгээ дүгнэлт гаргах, улсын төсвийн орлогын бүрдэлт, санхүүгийн болон гаалийн байгууллагын бусад үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан дотоод аудитыг хэрэгжүүлэн, удирдлагыг бодит мэдээллээр хангах, шийдвэр гаргах, бодлогын хувилбар боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, баталгаажуулах үйлчилгээгээр хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Газрын дарга

Н. САРАНТУЯА

350065


САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

Системийн хэмжээний төсөв,хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ, үндэслэлийг тодорхойлж төлөвлөх, зарцуулалтад хяналт тавих, системийн хэмжээний урсгал төсвийн төлөвлөлт, зохицуулалт, нягтлан бодох бүртгэлийн нэгдсэн удирдлагаар хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хэлтсийн дарга

А.БОЛОР-ЭРДЭНЭ

350063


ХУУЛЬ САХИУЛАХ, ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ ГАЗАР

Газрын дарга

Ё. БАТ-ЭРДЭНЭ

354531


ЭРСДЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

Гаалийн байгууллагын мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэх, төрөлжсөн судалгаа, дүн шинжилгээний үндсэн дээр эрсдлийн удирдлагын програмд тусгай шалгуур үзүүлэлт боловсруулах, эрсдлийн удирдлагын бодлого, арга зүйг тодорхойлж, гаалийн хяналтыг шуурхай зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хэлтсийн дарга

Б. МӨНХТОГОС

351986


ГААЛИЙН ХЯНАЛТ, БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ХЭЛТЭС

Гаалийн хяналтыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой Олон улсын гэрээ, конвенц, Монгол улсын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, гаалийн газар, хороодыг удирдамж чиглэлээр хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хэлтсийн дарга

Д. БААСАН

350050


ГААЛИЙН ЗӨРЧИЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ХЭЛТЭС

Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, хууль бус барааны эргэлтийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гаалийн хууль тогтоомжийн зөрчлийн талаарх мэдээллийг хянан шийдвэрлэх, түүнд хяналт тавих үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хэлтсийн дарга

П. НАРАНДАЛАЙ

350541


ГААЛИЙН ТАТВАР, ТАРИФЫН ГАЗАР

Газрын дарга

Ц.ГЭНДЭНЦЭВЭЭН

351987


ТАТВАР, ОРЛОГЫН ХЭЛТЭС

Дэлхийн худалдааны байгууллагын Тариф худалдааны ерөнхий хэлэлцээр, Монгол Улсын нэгдэн орсон холбогдох бусад хэлэлцээрүүд, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, гаалийн болон бусад татвар, хураамжийг бүрэн ногдуулах, барагдуулах, суутгах, буцаан олгох, хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх замаар улсын төсвийн гаалийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх, татвар хойшлуулах, өр авлагад хяналт тавихүндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хэлтсийн дарга

Ч. ЭНХТУЯА

350055


БАРААНЫ АНГИЛАЛ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Гаалийн хяналтыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой барааны ангилал, гаалийн үнэлгээний талаарх Олон Улсын гэрээ, конвенци, ДГБ-ын зөвлөмж, Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, барааны ангилал, гаалийн үнэлгээтэй холбоотой өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хэлтсийн дарга

Н. БАЯРМАА

70135145


СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС

Гадаад худалдааны барааны болон гаалийн захиргааны статистикийн мэдээллийг эрхлэн гаргах, төрийн болон бусад байгууллага, иргэдийг үнэн зөв, бодит статистикийн мэдээлэл, лавлагаагаар хангах, мэдээллийн чанар, боловсруулалтын түвшин,  үзүүлэлтүүдийг статистикийн хэрэглэгч болон орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн боловсронгуй болгох, тоон мэдээлэлд харьцуулсан судалгаа дүн шинжилгээ хийхүндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хэлтсийн дарга

Ц. ОЮУНБИЛЭГ

352797


ГЕГ-ЫН ДЭРГЭДЭХ БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААХ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР

Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх зорилгоор, эрсдлийн болон бусад мэдээлэлд суурилсан судалгаа, шинжилгээ хийх, гаалийн харилцаанд оролцогчдод болон гаалийн газар хороодын үйл ажиллагаанд аудит хийж гадаад худалдааны луйврыг илрүүлэх, таслан зогсоох үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ

Газрын дарга

Т. МӨНХЧУЛУУН

353565


ГААЛИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

Гаалийн хилээр нэтрүүлэх бараа бүтээгдэхүүнд гаалийн зорилгоор магадлан шинжилгээ хийж, барааны шинж байдал, ангиллын код, гарал үүслийг тодорхойлох, дүгнэлт гаргах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Лабораторийн дарга

Н.ЦОЛМОН

351938


МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТӨВ

Мэдээллийн Технологийн төвийн үндсэн чиглэл нь гаалийн үйлчилгээг ил тод, хүнд сурталгүй, шуурхай үзүүлэх, гадаад худалдааг хөнгөвчлөх, бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлэхэд мэдээллийн дэвшилтэт техник, технологийн ололтыг нэвтрүүлэх, “Цахим Гааль” – ийг хөгжүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Төвийн дарга

Б.БАЯСГАЛАН

354203


СУРГАЛТЫН ТӨВ

Гаалийн хэргийн хүрээнд судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил хийх, мэргэжлийн өндөр ур чадвартай, ёс зүйн хувьд төлөвшсөн боловсон хүчнийг бэлтгэх, мэргэшүүлэх, мэргэшлийг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Төвийн захирал

С.ЦЭЦГЭЭ

70110895


АЖ АХУЙ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА

Гаалийн ерөнхий газрын урсгал төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалтыг удирдан зохион байгуулж, санхүү мөнгөний менежмент,  үр ашгийг дээшлүүлэх, үндсэн хөрөнгө, барилга байгууламжийн ашиглалтыг сайжруулах, ГЕГ-ын ажиллагсдын ажлаа хэвийн явуулах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Албаны дарга

У. СОСОРЖАВ

350051


ХӨДӨЛГӨӨНТ ХЯНАЛТЫН СУРГАЛТЫН ТӨВ

/эрэлч нохой/

Гаалийн эрэлч нохой хөтлөгч боловсон хүчнийг бэлтгэх, гаалийн хяналт, шалгалтад ашиглах эрэлч нохойг сургах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Төвийн дарга

Б.НАРАНБАДРАХ

350515


ЦАХИМ НЭГ ЦОНХНЫ АЖЛЫН АЛБА

Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх Үндэсний цахим нэг цонхны системийг бий болгож, хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах үүрэг бүхий Засгийн газрын Удирдах хороог болон салбарын ажлын хэсэг, дэд хэсгүүдийн үйл ажиллагааг мэдээлэл, мэргэжлийн арга зүй, уялдаа холбоо, холбогдох ажлын саналаар хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Албаны дарга

Б.ЦОГ

353724

This will be replaced with the Google Map.

"Customs Agency" - Удирдлагтай холбогдох

Албан тушаал

Нэрс

Утасны дугаар

Government agencies news