Ministries of Justice and Internal Affairs

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
   Яамны эрхэм зорилго нь Монгол Улсад шударга ёс, хууль дээдлэх зарчмыг хэрэгжүүлж, төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц хууль зүйн баталгааг бүрдүүлэхэд оршино.

Government agencies news