Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар

 Монгол улсын зах зээлд чөлөөт өрсөлдөөний эрүүл орчныг бүрдүүлж, шударга нээлттэй зах зээлийг бий болгох, улмаар эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, эцсийн дүндээ нийгмийн сайн сайхан байдлыг дээшлүүлэхэд оршино.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл