Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл