Албан бичиг шийдвэрлэлтийн хувь өссөн байна

Нэмэгдсэн: 2018-05-21 00:32:56

Албан бичиг шийдвэрлэлтийн хувь өссөн байна

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт 2018 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 05 дугаар сарын 18-ыг хүртэлх хугацаанд нийт 101 албан бичиг ирсэн. Үүнээс 14 нь хариутай албан бичиг бол 87 нь хариугүй албан бичиг байгаа юм. Мөн Засаг даргын Тамгын газраас 60 албан бичгийг www.edoc.ub.gov.mn хаягаар явуулж , бүртгэж  байгууллагуудад  илгээсэн бөгөөд албан бичгийг 100 хувьтай шийдвэрлэж байна.

Түүнчлэн Архивын тасгаас албан бичгийн www.edoc.ub.gov.mn программыг хэрхэн ашиглаж, хэрэглэх тухай хороодын зохион байгуулагч, сургууль, цэцэрлэгийн архив, албан бичиг хэргийн ажилтнуудад заавар зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. 

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл