Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд тохирлын үнэлгээ хийлээ

Нэмэгдсэн: 2014-02-18 15:26:07

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын орлогч Г.Баянмөнхийн баталсан “Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд тохирлын үнэлгээ явуулж, дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн удирдамж”-ийн дагуу ажлын хэсэг 2014 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн аймгийн хэмжээнд нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд MNS 5025:2010, MNS 5122:2013, MNS 4601:2011 стандартуудын үзүүлэлт тус бүрээр үнэлгээ хийж, стандартын хэрэгжилт ямар түвшинд байгаад үнэлгээ, дүгнэлт хийж, баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр ажиллаж байна.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл