ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДУУЛЛАА

Нэмэгдсэн: 2014-04-10 11:51:13

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДУУЛЛАА

 

2014 оны 4-р сарын 2-ны өдөр Стандартчилал хэмжил зүйн газрын, Итгэмжлэлийн хэлтэс

·  MNS ISO/IEC 17025:2007 дагуу “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага” стандартын зохих шаардлагыг хангасан

  1.“Авто замын хяналт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны төв”УТҮГ-ын Туршилт

  судалгааны төв лабораторийг 2 жил / давтан/

  2. “Анх-Эрдэнэ” ХХК-ийн Эрдэс судлалын лабораторийг 4 жил

  3.“Актлабс Эйшиа” ХХК-ийн лабораторийг 4 жил

·  MNS ISO/IEC 17020:2013  дагуу “Тохирлын үнэлгээ, хяналтын ажил эрхэлдэг төрөл бүрийн байгууллагын ажиллагаанд тавих шаардлага” стандартын зохих шаардлагыг хангасан “Лайнюкс” ХХК-ийн Техникийн хяналтын байгууллагыг, хөндлөнгийн хяналтгүйцэтгэдэх А төрлийн хяналтын байгууллагаар 4 жилийн  хугацаатай2014 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн итгэмжлэн, гэрчилгээ олголоо.

Монгол улсын хэмжээнд 1995 оноос хойш нийтдээ 98 лаборатори, 23 баталгаажуулалтын байгууллага, 3 Техник хяналтын байгууллага үндэсний  болсон олон услын стандартын дагуу СХЗГ–аар итгэмжлэгдэн хууль эрх зүйн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл