ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Нэмэгдсэн: 2020-05-07 10:04:09

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Дундговь аймаг дахь Төрийн албаны салбар зөвлөлийн захиалгаар

  1. Байгаль орчны бодлогын хэрэгжилт, хүний нөөц, дотоод хяналт шалгалт, үнэлгээ, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
  2. Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
  3. Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Нутгийн захиргааны байгууллага, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн;
  4. Орон нутгийн өмчийн газрын өмчийн бүртгэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн;
  5. Орон нутгийн өмчийн газрын Өмчийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн;
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл