Эрхэм зорилго
Монгол Улсын үндэсний авулгүй байдалд аюул учруулж болзошгүй гадаад, дотоод хүчин зүйлийг тагнуулын аргаар илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдээлэх замаар Монгол Улсын үндэсний язгуур ашиг сонирхлыг хамгаалах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх явдал мөн.

Үндсэн чиг үүрэг
Тагнуулын ерөнхий газар нь тагнуулын байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, үндэсний аюулгүй байдлыг тагнуулын аргаар хангах бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх зорилго бүхий төрийн захиргааны төв байгууллага мөн.

Тагнуулын байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.7-т заасан дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл