Зөгийн балны үйлдвэрүүдэд хянан магадлагаа хийгдэнэ

Нэмэгдсэн: 2019-06-21 07:10:47

Зөгийн балны үйлдвэрүүдэд хянан магадлагаа хийгдэнэ

Зөгийн балны үйлдвэрүүдэд БНХАУ-аас эрсдэлийн хянан магадлагааны баг ирж хянан магадлагаа хийх, экспортлох боломжийг судлахаар болсон. Иймд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын улсын байцаагчид зөгийн бал экспортлох хүсэлтэй зургаан аж ахуйн нэгжийн төлөөлөлтэй уулзалт хийж, зөгийн аж ахуй, зөгийн балны үйлдвэрүүдэд тавигдах шаардлага, түүнийг аж ахуй нэгжүүд үйлдвэрлэлд хэрхэн нэвтрүүлэх тухай зөвлөгөө, зөвлөмж өгөв. 

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл