“Хүний төлөө – Зөв тус” сарын аян зохион байгуулна

Нэмэгдсэн: 2015-02-25 16:32:25

“Хүний төлөө – Зөв тус” сарын аян зохион байгуулна

2015.02.25

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас барилга, өргөх байгууламж, эрчим хүч, зам тээвэр, уул уурхай, газрын тос зэрэг дэд бүтцийн салбаруудын удирдах ажилтнуудын хариуцлага, сахилга батыг дээшлүүлэх, барилгын чанар аюулгүй байдлыг хангуулах, гарч буй осол аваараас урьдчилан сэргийлэх, зөвлөн туслах, зорилгоор улсын хэмжээнд “Хүний төлөө – Зөв тус” сарын аяныг гуравдугаар сарын 02-ноос эхлэн зохион байгуулахаар боллоо.

Улсын хэмжээнд 2012-2014 онд нийт 1139 удаа үйлдвэрийн осол гарч 1212 хүн өртөн 194 хүн амиа алдсан байна. Үүний 50 орчим хувь нь барилга, уул уурхай, зам тээвэр, холбоо, эрчим хүчний салбарт гарсан бөгөөд технологийн процесс зөрчсөн, аюулгүй ажиллах арга барилд хангалтгүй суралцсанаас 126, уналт нуралтаас 148, техник, тоног төхөөрөмжийн эвдрэл, гэмтэлтэй холбоотойгоор 134 осол гарчээ.

“Хүний төлөө – Зөв тус” сарын аяны үеэр аюулгүй ажиллагааг хангуулах талаар хяналтын байгууллагаас аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хүргүүлсэн акт, албан даалгавруудын биелэлтийг хангуулан ажиллах юм. Мөн дэд бүтцийн салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад эрсдэлийн үнэлгээ тогтоон, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ үйлчилгээг үзүүлж, сургалт зохион байгуулан, улсын байцаагчдыг чадавхижуулна.

Сарын аяныг үйлдвэрлэлийн осол гарч буй салбаруудад зохион байгуулсанаар нийт аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дотоод хяналт, ажлын хариуцлага, сахилга бат дээшилж, болзошгүй осол аваар, эрсдэл, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Аюулгүй ажиллах нөхцөл хангагдаагүй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад зөрчлөө арилгах хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, хэрэгжилтийг хангуулан, биелэлтэд хяналт тавин ажиллана. Удаа дараа зөрчил гаргасан, өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмыг мөрдөж ажиллаагүй аж ахуйн нэгж байгууллагуудын тусгай зөвшөөрлийг цуцлах асуудлыг холбогдох газруудад нь хүргүүлэн, шийдвэрлүүлэх зэрэг арга хэмжээ авч ажиллана.

Аяны явц, үр дүнгийн талаарх мэдээллийг долоо хоног бүрийн Баасан гаригт нэгтгэн мэдээлнэ.

МХЕГ-ын Гадаад харилцаа, олон нийттэй харилцах хэлтэс

Санал болгож байна
2020-02-23 23:38:17

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл