“Төрийн албаны тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгаар сургалт зохион байгууллаа

Нэмэгдсэн: 2018-10-26 09:38:04

“Төрийн албаны тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгаар сургалт зохион байгууллаа

Засаг даргын Тамгын газраас Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран “Төрийн албаны тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгаар сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн зөвлөх Нэргүй удирдан явуулж Засаг даргын Тамгын газрын 65 албан хаагчид хамрагдлаа.  

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл