ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Эрчим хүчний сайд Дархан, Эрдэнэтэд ажиллав
Эрчим хүчний сайд Дархан, Эрдэнэтэд ажиллав

Эрчим хүчний сайд Д.Зоригт 2016 оны гуравдугаар сарын 25-26-ны өдрүүдэд Дархан, Эрдэнэтэд ажиллав.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ