ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Орон нутагт эрчим хүчний хүчин чадлыг нэмэгдүүлжээ
Орон нутагт эрчим хүчний хүчин чадлыг нэмэгдүүлжээ
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ