ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Д.ЗОРИГТ: Эрчим хүчний салбарын хөрөнгө оруулалт 3-4 дахин өслөө
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Д.ЗОРИГТ: Эрчим хүчний салбарын хөрөнгө оруулалт 3-4 дахин өслөө

 ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Д.ЗОРИГТ: Эрчим хүчний салбарын хөрөнгө оруулалт 3-4 дахин өслөө

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ