ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Д.ЗОРИГТЫН ХЭВЛЭЛД ЯРИЛЦЛАГА ӨГӨВ
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Д.ЗОРИГТЫН ХЭВЛЭЛД ЯРИЛЦЛАГА ӨГӨВ

  ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Д.ЗОРИГТЫН ХЭВЛЭЛД ӨГСӨН ЯРИЛЦЛАГЫН ХЭСГЭЭС

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ