ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Бид даатгуулагчийнхаа итгэл найдвар сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ
Бид даатгуулагчийнхаа итгэл найдвар сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ