ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Цагдаа-иргэн таны төлөө
Цагдаа-иргэн таны төлөө
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ