ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Байгаль орчны шинэчилсэн хуулийн талаарх сургалт боллоо
Байгаль орчны шинэчилсэн хуулийн талаарх сургалт боллоо
2013 оны 05-р сарын 17 Нийтлэгч: 

IMG_5341

Сав газарт усны нөөцийн нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой эрх зүйн орчин” сэдэвт Зүүн бүсийн сургалт, хэлэлцүүлгийг БОНХЯ-ны Сав газрын удирдлагын хэлтэс, АНУ-ын Азийн сангийн байгаль орчны хөтөлбөр хамтран Дорнод аймагт 2013 оны 05 сарын 14-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтанд Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод аймгуудын ЗДТГазар, БОАЖГ, УЦУОША, Îíîí ãîëûí ñàâ ãàçðûí çºâëºë, Óëç ãîëûí ñàâ ãàçðûí зөвлөл, ТББ-уудын төлөөлөл болсон 60 гаруй хүн оролцлоо.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ