ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ЖДҮ-ийн тоног төхөөрөмжийг гаалийн албан татвараас чөлөөлөхөөр боллоо
ЖДҮ-ийн тоног төхөөрөмжийг гаалийн албан татвараас чөлөөлөхөөр боллоо
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ