ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
МАА-н салбарт цогц бодлого хэрэгтэй
МАА-н салбарт цогц бодлого хэрэгтэй


САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ