Хэнтий аймгийн ажилгүйдэл 16%-иар буурсан байна

Нэмэгдсэн: 2013-05-30

.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл