ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Т-Батаар эх нутагтаа эргэн ирлээ
Т-Батаар эх нутагтаа эргэн ирлээ

 2013.05.17-ны өдөр 70 гаруй сая жилийн түүхтэй Т-Батаар эх нутагтаа эргэн ирсэн бөгөөд албаны хүмүүс угтан авсан юм.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ