ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Т-Батаар эх нутагтаа эргэн ирлээ
Т-Батаар эх нутагтаа эргэн ирлээ

 

Т-Батаар эх нутагтаа эргэн ирлээ

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ