ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Агентлaгийн дарга нар тангараг өргөлөө
Агентлaгийн дарга нар тангараг өргөлөө

Төрийн нэрийн өмнөөс хуулийн дагуу шударга, шуурхай ажиллаж өргөсөн тангарагтаа үнэнч зүтгэнэ хэмээн агентлaгийн дарга нар тангараг өргөж төрийн жинхэнэ албан хаагч боллоо.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ