ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Сонгогчдийн нэрсийн жагсаалт хүлээлгэн өгөв
Сонгогчдийн нэрсийн жагсаалт хүлээлгэн өгөв

2013 оны 5 сарын 31-ний өдөр Баян-Өлгий аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга Л.Өнөржаргал тус аймгийн Сонгуулийн хорооны дарга Х.Бахыт-д  Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд санал өгөх нийт 55747 сонгогчдийн нэрсийн жагсаалтыг цаасан болон цахим хэлбэрээр акт үйлдэж хүлээлгэн өгөв.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ