ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Өлгий хот
Өлгий хот

Өлгий хотын өнгө төрхийг илэрхийлсэн барилга байгууламжууд

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ