ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийг судлах музей
Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийг судлах музей

.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ