ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Алтай Таван Богд
Алтай Таван Богд

Алтай Таван Богдын дүр төрх бусдын нүдэнд, бусдын дуранд хэрхэн буусан зураглалууд...

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ