ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Фарк Ховд хот
Фарк Ховд хот

.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ