ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Ховд нутгийн танилцууллага
Ховд нутгийн танилцууллага

.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ