ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ ЖИЛ
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ ЖИЛ

.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ