ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
УЯНГА СУМЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ
УЯНГА СУМЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ