ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭХ ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТУУД
ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭХ ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТУУД

 Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газраас газрын тосны бүтээгдэхүүний зах зээлд төрийн байгууллагуудын тавих хяналт, хэрэглэгчдийн анхаарах гол хууль, эрх зүйн зохицуулалтуудын талаар хэрэглэгчдэд зориулсан зурагт хуудсыг бэлтгэн танилцуулж байна.

ӨРСӨЛДӨӨНИЙ БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Холбоо барих:  1800-1284, (51)-264165

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ