ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ЭХНИЙ 5 САРЫН БАЙДЛААР ДОТООД, ГАДААД НИСЛЭГ ӨСЛӨӨ
ЭХНИЙ 5 САРЫН БАЙДЛААР ДОТООД, ГАДААД НИСЛЭГ ӨСЛӨӨ

2019 оны эхний 5 сарын байдлыг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал, орон нутгийн хөөрөлт, буулт 33, олон улсын хөөрөлт, буулт 5,9, Монгол Улсын агаарын замаар дамжин өнгөрч буй олон улсын өнгөрөлтийн нислэг 11,9 хувиар өсөөд байна. Энэ оны 1-5 дугаар сарын харьцуулсан инфо мэдээллийг дараах зургаас сонирхоно уу. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ