ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
“Монгол Улсад шударга өрсөлдөөнийг дэмжих, эрх зүйн шинэчлэлт хийж, байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх” төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд ОУ-ын зөвлөх ноён Жианлука Сэпэ “Зар сурталчилгааны тухай хууль ба олон улсын сайн туршлага” сэдэвт семинарыг 2019 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр ШӨХТГ-ын ажилтнууд, хуульчид, эрх зүйчдэд зориулан зохион байгууллаа.
Тус семинараар зар сурталчилгааны хуулийн зорилго ба онолын үндэслэл, төөрөгдүүлсэн зар сурталчилгааны талаарх ойлголт, зар сурталчилгааны хууль болон салбарын зохицуулалт, шударга өрсөлдөөний агентлагийн үүрэг, мөн сурталчилгааны хуулийг хэрэгжүүлэхэд хувийн хэвшлийн оролцооны талаарх мэдлэг туршлагаа хуваалцсан юм.
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ