ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын “Хэрэглэгчийн мэдээллийн 1284 төв”-өөс хэрэглэгчдийнхээ хэрэглээний боловсролыг нэмэгдүүлэх, холбогдох зөвлөгөө мэдээллээр шуурхай ханган ажиллах үүднээс тус төвийн 1800-1284 утсанд иргэд хэрэглэгчдээс ирүүлж буй гомдол, мэдээллийн талаар тоймлон хүргэж байгаа билээ.
Энэ 7 хоногт “Хэрэглэгчийн мэдээллийн 1284 төв”-д ирүүлсэн гомдол, мэдээллийн дийлэнх буюу 30 хувийг орон сууцны контор, СӨХ-той холбоотой асуудлаарх гомдол, мэдээлэл эзэлж байна.

Иймд иргэд, хэрэглэгчиддээ мэдээлэл өгөх үүднээс холбогдох мэргэжлийн байгууллага болох Эрчим хүчний зохицуулах хороотой хамтран дараах зөвлөмж, мэдээллийг хүргэж байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ