ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Махны үйлдвэрүүдэд шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийн 60 орчим хувийг арилгуулжээ
Махны үйлдвэрүүдэд шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийн 60 орчим хувийг арилгуулжээ


САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ