ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Чадавхижуулах сургалт хийгдэж байна
Чадавхижуулах сургалт хийгдэж байна

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас “Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагчдыг чадавхижуулах нь” сургалтыг энэ сарын 20-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Сургалтыг Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг, МХЕГ дээр зохион байгуулж байгаа бөгөөд “Улсын байцаагчын ёс зүй, харилцаа хандлага, ёс зүйн дүрэм”, “Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий шаардлага, стандарт”, “Зөрчлийн тухай хуулийн хэрэглээ, цаашид анхаарах асуудлууд” гэсэн сэдвүүдээр хийгдэж байна. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ