ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ШИНЭ ЖИЛИЙГ АРХИГҮЙ ТЭМДЭГЛЭХИЙГ УРИАЛЖ БАЙНА
ШИНЭ ЖИЛИЙГ АРХИГҮЙ ТЭМДЭГЛЭХИЙГ УРИАЛЖ БАЙНА

Өмнөговь аймагт төрийн үйлчилгээг явуулдаг нийгмийн салбарын 12 байгууллага шинэ жилийн арга хэмжээг "АРХИГҮЙ ШИНЭ ЖИЛ" болгон тэмдэглэнэ. Тэд нэгдүгээрт архинаас татгалзана. Хоёрдугаарт олон байгууллага тус тусдаа шинэ жил хийж зардал их гарахыг хэмнэж нэгдсэн нэг шинэ жил хийнэ. Гуравдугаарт хүүхдэд эко эрүүл мэндийг дэмжсэн бэлэг өгч хүүхдийг баярлуулах юм.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ