ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Мэргэжлийн түр сургалтын байгууллагуудад (Зөвлөмж)
Мэргэжлийн түр сургалтын байгууллагуудад (Зөвлөмж)

Мэргэжлийн түр сургалтын байгууллагуудад

Коронавируст халдвар (COVID-19)-аас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эрх бүхий байгууллагаас гаргасан зөвлөмж, шаардлагыг хангасан, зохих зөвшөөрөл бүхий сургалтын төвийн танхимын сургалтыг үе шаттай эхлүүлэх, танхимын сургалтад 16-аас доош насны хүүхдийг хамруулахгүй байх талаар Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн 166 дугаар тогтоол гарсантай холбогдуулан дараах зөвлөмжийг баримталж ажиллах шаардлагатай.

ЗӨВЛӨМЖ ҮЗЭХ

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ