ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Дундговь аймаг дахь Төрийн албаны салбар зөвлөлийн захиалгаар

 1. Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 2. Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 3. Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 4. Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 5. Дундговь аймгийн Өлзийт сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Дундговь аймгийн Адаацаг сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Дундговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Биологийн төрөл зүйл, тусгай хамгаалалттай газар нутаг, судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 8. Дундговь аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын Байгалийн ухааны боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 9. Дундговь аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын Биеийн тамир, дүрслэх урлаг, технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 10. Дундговь аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын Соёлын өв хариуцсан мэргэжилтэн,
 11. Дундговь аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч,
 13. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 14. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч.
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ