ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
1800-1286 дугаарын утсаар 115 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгөв
1800-1286 дугаарын утсаар 115 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгөв

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 1800-1286 дугаарын утсанд өнгөрөгч сард 151 иргэн холбогджээ. Тухайлбал, зөвлөгөө мэдээлэл хүссэн, байгууллагын хаяг байршил лавласан зэрэг 115 дуудлагад зөвлөгөө мэдээлэл өгч, хяналт шалгалт хийлгүүлэх талаар холбогдсон 23 дуудлагыг хүлээн авч НМХГ, бусад мэргэжлийн хяналтын газар, хэлтэст шилжүүлсэн байна.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын чиг үүрэг хамааралгүй асуудлаар 13 удаа холбогджээ.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ