ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ГОВИЙН ДЭМЖЛЭГ ХӨТӨЛБӨРТ 16.000 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧ ХАМРАГДЖЭЭ
ГОВИЙН ДЭМЖЛЭГ ХӨТӨЛБӨРТ 16.000 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧ ХАМРАГДЖЭЭ

2016-2020 онд Өмнөговь аймгийг хөгжүүлэх аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 20 дэд хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа билээ. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 89 дүгээр тогтоолоор ГОВИЙН ДЭМЖЛЭГ дэд хөтөлбөрийг баталж, 2017 оноос хэрэгжүүлж байна. Тус хугацаанд давхардсан тоогоор 16478 төрийн албан хаагчийг ГОВИЙН ДЭМЖЛЭГ хөтөлбөрт хамруулжээ. Энэ жилээс мөнгөн дүн нэмэгдэж жилд олгох дэмжлэг 360.000 төгрөг болсон байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ