ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ШИНЭ ЭМНЭЛЭГҮҮДЭД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ШИЙДЭЖ ӨГӨВ
ШИНЭ ЭМНЭЛЭГҮҮДЭД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ШИЙДЭЖ ӨГӨВ

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр баригдаж ашиглалтад орсон Мандал-Овоо, Булган сумын Эрүүл мэндийн төвүүдэд тус бүр 30 сая төгрөг, Зоонозын өвчин судлалын төвд 23 сая төгрөгийн нэн хэрэгцээтэй тоног төхөөрөмж, тавилга эд зүйлсийг шийдэж өглөө. Ингэснээр иргэдэд хүрэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний цар хүрээ, чанарт ахиц гарах үр дүнтэй ажил болж байгаа юм.
#Өрх_гэр_бүлийн_хөгжлийн_жил_2020

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ