ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ШИЛДЭГ БАГШ НАРТ ШАГНАЛ ГАРДУУЛЛАА
ШИЛДЭГ БАГШ НАРТ ШАГНАЛ ГАРДУУЛЛАА
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ