ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Тээврийн прокурорын газрын Мөрдөн шалгах ажиллагаанд тавих хяналт хариуцсан прокуроруудад сургалт зохион байгууллаа.
Тээврийн прокурорын газрын Мөрдөн шалгах ажиллагаанд тавих хяналт хариуцсан прокуроруудад сургалт зохион байгууллаа.

           Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн Авто техникийн лабораторийн эрхлэгч, цагдаагийн дэслэгч Г.Цэндсүрэн “Авто техникийн шинжилгээний тухай”, Гэрэл зураг, дүр зураг, дүрс бичлэгийн лабораторын эрхлэгч цагдаагийн хошууч А.Сайнхүү “Хяналтын төхөөрөмжид  дүрс бичлэгийг тодруулах тухай”  сэдэвт сургалтуудыг 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтанд Тээврийн прокурорын газрын Мөрдөн шалгах ажиллагаанд тавих хяналт хариуцсан прокурор, туслах нийт 9 прокурор хамрагдсан байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ